OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA EDUMED EDUKATIVNE PLATFORME

EDUMED online

 I.                    UVOD

 Ovim Ugovorom o korišćenju EDUMED EDUKATIVNE PLATFORME EDUMED online (dalje u tekstu: Opšti uslovi) propisani su opšti uslovi korišćenja platforme koja je namijenjena isključivo zdravstvenim radnicima. Ugovor uređuje odnose vlasnika navedene platforme i korisnika, koji koriste navedenu platformu, u gore navedene svrhe, propisane ovim Ugovorom /Opštim uslovima. Registracijom na našu EDUMED PLATFORMU,  prihvatate i ove Opšte uslove

EDUMED EDUKATIVNA PLATFORMA  (u daljem tekstu: EDUMED PLATFORMA) u vlasništvu je UDRUŽENJA ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU “EDUMED”, Šabac, Zanatlijska 32, MB 28284357, PIB 111548300, u daljnjem tekstu: “EDUMED”, „mi“, „nas“ ili „naše“ .

II.                  USLUGE EDUMED PLATFORME

EDUMED PLATFORMA pruža sledeće usluge:

  • Dostavljanje informacuja vezanih za medicinsku edukaciju.
  • Mogućnost unapređenja znanja i veština, kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju, iz svih oblasti medicine, stomatologije, farmacije, biohemije kao i iz oblasti medicinskog marketinga i menadžemta.
  • Mogućnost rešavanja online testova na EDUMED PLATFORMI EDUMED online
  • Evaluaciju testova u cilju provera kvaliteta edukativnog sadržaja.
  • Evidentiranje procedure polaganja: ostvarenih  rezultata, prikupljenih bodova za produženje licence  i  izdatih sertifikata.
  • Dostavljanje podataka o ostvarenim  bodovima  strukovnim  komorama  u  cilju  njihovog evidentiranja u personalnim dosijeima članova komora.
  • Pristup edukacijama u vidu vebinara, online predavanja, online testova i svih drugih vidova stručnih skupova
  • Informisanje o novim edukacijama, značajnim za unapređenje Vaše struke, u organizaciji udruženja EDUMED
  • Informisanje o događajima, radionicama, kongresima, simpozijumima i sličnom sadržaju značajnom za unapređenje Vaše struke, koji su u organizaciji drugih organizatora medicinske edukacije i pozivanje na učestvovanje u njima.
  • Slanje informacija u vidu: stručnih članaka iz različitih oblasti medicine; informacija o proizvodima i uslugama kao i o pogodnostima vezanim za njih; edukacija i zanimljivosti iz različitih oblasti medicine, zdrvstvenog menađžmenta i marketinaga.

III.                KORISNICI EDUMED PLARFORME

Korisnici su punoletna fizička lica (zdravstveni radnici) koja se  na našu platformu i popune elektronsku pristupnicu EDUMED online: Prijavite se na sajt sa svim neophodnim podacima čime postaju korisnici EDUMED PLATFORME i pristaju na uslove korišćenja iz ovog Ugovora.

EDUMED PLATFORMA namenjena je odraslima te ne prikuplja lične podatke o maloletnicima.

Lažno predstavljanje i lažna registracija od strane osoba kojima nije namenjena EDUMED PLATFORMA strogo je zabranjeno i može da rezultira građansko-pravnom, prekršajnom ili kaznenom odgovornošću prekršitelja. EDUMED PLATFORMA ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu krajnjem korisniku koja je proizašla ili bi mogla proizaći iz pristupa ili korišćenja navedene platforme od strane osoba koje su se služile platformom koristeći pritom lažne podatke. EDUMED zadržava pravo provere tačnosti podataka upisanih u korisnički nalog i zadržava pravo da onemogući pristup stranicama ukoliko se utvrdi da je došlo do lažnog predstavljanja. Takođe, EDUMED  će sve neispravne podatke izbrisati iz svoje baze podataka.

IV.                KORIŠĆENJE EDUMED PLATORME PROTIVNO NJEGOVOJ SVRSI

Zabranjeno je korišćenje EDUMED PLATFORME protivno njegovoj svrsi. Korisnici EDUMED PLATFORME ne smeju da koriste ovu platformu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje korisnika ove platforme na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju i/ili potencijalnu konkurenciju EDUMED PLATFORMI. Takođe, korisnik se obavezuje da EDUMED PLATFORMU neće koristiti za bilo koji oblik automatizovane obrade podataka, za bilo koji oblik marketinških aktivnosti, bilo za svoju korist ili za korist treće strane; da neće omalovažavati, ometati, vređati, klevetati druge korisnike ili treće osobe; da neće objavljivati pornografski sadržaj, reklamirati alkohol i proizvode od alkohola, kao niti duvan ili duvanske proizvode, kao ni zabranjene preparate. Korisnik EDUMED PLATFORME neće koristiti ovu platformu za bilo šta nezakonito, zavaravajuće, zlonamerno ili diskriminišuće, niti će omogućiti osobama koje nisu registrovane na EDUMED PLATFORMU pristup istoj.

V.                  REGISTRACIJA I KORIŠĆENJE

Da biste mogli koristiti usluge EDUMED PLATFORME, neophodno je da se registrujute na naš sajt i kreirate svoj korisnički nalog na: EDUMED online: Prijavite se na sajt i da nam na raspolaganje stavite sledeće podatke o ličnosti: adresu e-pošte, ime, prezime, broj licence, obrazovanje i naziv ustanove u kojoj ste zaposleni.

Navedeni podaci su nam neophodni u cilju pružanja usluga EDUMED PLATFORME i odbijanjem davanja tih podataka, nećete moći koristiti usluge navedene u članu II ovih Opštih uslova.

U svrhu registracije na EDUMED PLATFORMU, osim davanja na raspolaganje obaveznih podataka, u cilju registracije i korištenja platforme, treba da izaberete i lozinku kojom ćete ulaziti u Vaš korisnički nalog. Preporučujemo Vam da lozinku ne otkrivate nikome.

Ispunjavanjem pristupnice ovih Opštih uslova potvrđujete da su Vaši podaci istiniti, tačni, važeći i potpuni i da ćete ih ažurirati ukoliko je potrebno. Vaši lični podaci će biti obrađivani u svrhe navedene u članu ovih Opštih uslova, za sve vreme Vašeg korišćenja EDUMED PLATFORME i  neće se koristiti u druge nedopuštene svrhe.

Za korišćenje EDUMED PLATFORME nakon registracije potrebni su samo  e-mail i lozinka.

Korisnici EDUMED PLATFORME isključivo su odgovorni za održavanje poverljivosti i sigurnosti svog korisničkog naloga i ne smeju da dopuste drugim osobama korišćenje njihovog  e-mail-a i lozinke za pristup sadržaju EDUMED PLATFORME.

VI.                PRIMANJE OBAVEŠTENJA

U cilju izvršenja usluga koje pruža EDUMED PLATFORMA, slaćemo Vam obaveštenja o uslugama navedenim u tački II ovih Opštih uslova.

Obaveštenja i sva ostala komunikacija odvijaće se putem podataka koje ste ispunili u svom profilu.

VII.              PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

EDUMED zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmeni ove Opšte uslove delimično i/ili u potpunosti, uz obavezu da obaveštenje o tome istakne na svom sajtu EDUMED online.

EDUMED se obavezuje da na odgovarajući način obavesti korisnike EDUMED PLATFORME o promeni uslova korišćenja ovog Ugovora, a oni mogu, ako se ne slažu sa navedenim uslovima, otkazati korišćenje Ugovora, i zatražiti ukidanje svog korisničkog računa. Ako u roku od 8 (osam) dana od obaveštenja o navedenim promenama korisnici EDUMED PLATFORME na zatraže ukidanje naloga, kao i u slučaju nastavljanja korišćenja usluga EDUMED PLATFORME, smatraće se da prihvataju ovaj Ugovor pod novim/izmenjenim uslovima korišćenja.

Promene Opštih uslova stupaju na snagu objavljivanjem na EDUMED PLATFORMI.

Ovi Opšti uslovi poslednji put su ažurirani 20.03.2021.

VIII.            VLASNIČKA I AUTORSKA PRAVA NAD SADRŽAJEM EDUMED PLATFORME

Sadržaj na EDUMED online zaštićen je autorskim pravima. Upotreba sadržaja objavljenih na stranicama EDUMED online je dozvoljena u poslovne, informativne, naučne i/ili edukativne svrhe.

Sadržaj, odnosno delovi sadržaja objavljeni na EDUMED online u vlasništvu su  pojedinih autora i zabranjeno ih je u bilo kakvom obliku reprodukovati, distribuirati ili delimično ili u celini koristiti u komercijalne svrhe ili na drugi način koji posredno ili neposredno može prouzrokovati štetu EDUMED PLATFORMI ili trećim stranama ili koristiti na način koji nije definisan ovim uslovima. Dokumenti, video material, podaci i informacije objavljeni na EDUMED PLATFORMI ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka EDUMEDA. Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava.

EDUMED PLATFORMA izričito zabranjuje bilo kakvo korišćenje EDUMED PLATFORME na način i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Srbiji, kao i dobri poslovni običaji.

Korišćenjem sadržaja EDUMED PLATFORME korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz tog korišćenja i prihvata da koristi sadržaj EDUMED PLATFORME isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Podaci u video materijalu i dokumentima na EDUMED PLATFORMI su isključivo informativne prirode, što posebno znači da svrha ovde sadržanih informacija nije davanje potpunih informacija o obrađenim temama i lekcijama, njihovim primenama i uputstvima. Nepostojanje odgovarajućeg upozorenja u video materijalu i sadržaju dokumenata, ni u jednom slučaju ne sme da se smatra sugestijom da i korisnik treba da ponovi ili primeni istu radnju ili preporučeno ponašanje.

EDUMED PLATFORMA ima pravo odmah da ukloni sadržaj, čim uoči da je isti suprotan pozitivnim propisima Republike Srbije, ovim Opštim uslovima, odnosno ako se istim na bilo koji način povređuju prava trećih osoba.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova primate na znanje da ste odgovorni za svu štetu koja može da nastane iz ili u vezi korišćenja EDUMED PLATFORME suprotno ovim Opštim uslovima, pozitivnim propisima Republike Srbije, Evropske Unije ili etičkim kodeksima.

IX.                OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

EDUMED pruža usluge iz člana 2. ovih Opštih uslova u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i Evropske Unije, poštujući etičke kodekse, zaštitu dostojanstva svih osoba, zabranu diskriminacije, zaštitu autorskih i drugih srodnih prava i promovisanja humanih vrednosti, ali ne može garantovati za tačnost, verodostojnost i istinitost podataka objavljenih na ovoj platformi, pa u tom smislu, u najvećoj zakonom dopuštenoj meri, isključuje svoju odgovornost za štetu ili bilo koju drugu vrstu povrede koja bi mogla nastati iz ili u vezi korišćenja usluga, ili oslanjanjem na informacije ili druge činjenice ili stavove koji mogu postati dostupni korišćenjem EDUMED PLATFORME.

EDUMED objavljuje sadržaje na EDUMED online koje dobije od saradnika i/ ili trećih strana i za njih ne preuzima garanciju bilo koje vrste. Edumed ne daje nikakvu garanciju da će EDUMED PLATFORMA biti dostupana u bilo koje vreme sigurno, bez smetnji ili bez grešaka.

EDUMED ne preuzima odgovornost za bilo kojeg korisnika EDUMED PLATFORME niti za korisnički sadržaj.

Korisnici EDUMED PLATFORME svesni su da iako EDUMED koristi sve razumne napore da pruži kvalitetnu i neprekidnu uslugu, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su van kontrole  EDUMEDA.  

Edumed nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći prilikom prenosa informacija na internetu u slučaju da je pristup internetu nedostupan zbog objektivnih razloga za koje nije odgovoran EDUMED.

Korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje kompjuterske opreme, uključujući kompletan softver i hardver koji poseduje i koji koristi, kao i druge opreme koja je potrebna za pristup i korišćenje ove platforma, kao i sve sa tim povezane troškove. EDUMED ne snosi odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati ili su nastala kao posledica korišćenja EDUMED PLATFORME.

EDUMED ne odgovara za korišćenje EDUMED PLATFORME ili bilo koje druge stranice na koju je ili će biti moguć pristup putem EDUMED PLATFORME. Prihvatanjem ovih Opštih uslova, svi korisnici EDUMED PLATFORME saglasni su da na vlastitu odgovornost pristupaju EDUMED PLATFORMI, kao i bilo kojim povezanim stranicama.

X.                   VEZE SA DRUGIM INTERNET STRANICAMA

EDUMED PLATFORMA sadrži ili bi mogla da sadrži informacije trećih strana i linkove na druge Internet stranice u svrhu daljeg informisanja. EDUMED PLATFORMA nema nikakvu kontrolu i ne odgovara za sadržaj informacija na Internet stranicama trećih osoba niti za korišćenje tih stranica, ukoliko je pristup tim stranicama omogućen sa EDUMED PLATFORME. Isključivo je vlasnik linkovanih stranica odgovoran za sadržaj takvih stranica, pa se korisnici EDUMED PLATFORME upućuju na odgovarajuće vlasničke i pravne informacije o uslovima korišćenja tih stranica. Edumed ne odgovara niti daje korisnicima EDUMED PLATFORME bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, verodostojnosti, ažurnosti i, uopšteno, bilo kakve druge informacije sadržanih na internet stranicama trećih osoba.

XI.                OBRADA LIČNIH PODATAKA KORISNIKA EDUMED PLATFORME

Zaštiti privatnosti korisnika EDUMED PLATFORME pristupamo vrlo ozbiljno. Zato nam je veoma važno da vas informišemo o načinu obrade, svrsi i zaštiti vaših ličnih podataka, kao i da vam pružimo sve ostale značajne informacije koje se odnose na prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka, kao korisnika EDUMED PLATFORME.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, na osnovu podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Edumed kao rukovalac i vlasnik EDUMED PLATFORME u potpunosti i na svaki način će zaštititi privatnost korisnika tako što će zakonito, pošteno i transparentno obrađivati lične podatke korisnika EDUMED PLATFORME, u svrhu u koju su lični podaci dati, koristiće ih u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe u koju su podaci dati i u svemu će sa podacima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) i svim ostalim pozitivnim propisima koji su na snazi u Republici Srbiji.

Neophodno je da pročitate i da se obavestite koja sredstva koristimo i na koji način štitimo vašu privatnost. U slučaju da nešto niste razumeli, molimo Vas da nam se obratite na  imejl ili na broj telefona naveden u članu XIV st. 3.

Detaljne informacije o obradi vaših ličnih podataka možete pronaći u dokumentu pod nazivom Politika privatnosti na linku Politika privatnosti (edumed.org.rs)

Pristupanjem našim Opštim uslovima potvrđujete da ste u celosti razumeli i prihvatili Opšte uslove, te ste ujedno obavešteni o pravnom osnovu, svrsi, obimu i načinu korišćenja vaših ličnih podataka, odnosno da su vam pružene informacije u skladu sa članovima 23. I 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

XII.              OTKAZ UGOVORA

Korisnici EDUMED PLATFORME u svakom trenutku imaju pravo da prekinu korišćenje EDUMED PLATFORME bez posebnog obrazloženja, i mogu da zahtevaju brisanje svog korisničkog naloga, slanjem zahteva na imejl ili pozivom na broj telefona naveden u članku XIV st. 4.

Isto tako, EDUMED ima pravo u svakom trenutku, bez prethodnog posebnog obaveštenja da prekine pružanje svih ili samo pojedinih delova EDUMED PLATFORME, osobito u slučaju kršenja bilo koje odredbe ovih Opštih uslova, pozitivnih propisa Republike Srbije ili Evropske Unije.  

Navedeno ne utiče na sva ona prava kojima ste zakonom uvek zaštićeni kao korisnik i koja ugovorno ne možete izmeniti ili ih se odreći.

XIII.            PRIHVATANJE OPŠTIH USLOVA

Korisnici EDUMED PLATFORME pristupaju Opštim uslovima svojevoljno, bez prinude, pretnje ili zablude, što potvrđuju registracijom (ispunjavanjem pristupnice) i kreiranjem korisničkog naloga čime prihvataju Opšte uslove.

XIV.            ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opšti uslovi korišćenja stupaju na snagu 20.03.2021. godine i važiće do donošenja novih.

Ukoliko nadležni sud pronađe da je bilo koja odredba ovih Opštih uslova ništavna, takva ništavost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Opštih uslova, i preostali delovi Opštih uslova će ostati na snazi.

U slučaju pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, možete da kontaktirate lice za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail: gdpr@edumed.org.rs

Ako želite brisanje ili izmenu Vaših podataka molimo Vas obratite se na e-mail: izmenagdpr@edumed.org.rs

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli da proizađu iz korišćenja EDUMED PLATFORME, nadležan je stvarno nadležan sud u Šapcu.

 

Datum: 20.03.2021